รายละเอียด

ชื่อ สกุล ตำแหน่ง ความเชี่ยวชาญ สังกัด สถานะ
1 นางสาวปาริชา นิพพานนทน์ รศ. การส่งเสริมสุขภาพ สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ ปฏิบัติงาน
2 นางกาญจนา นาถะพินธุ รศ. อาชีวะอนามัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปฏิบัติงาน
3 นายพิษณุ อุตตมะเวทิน รศ. โภชนศาสตร์ชุมชน สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ ปฏิบัติงาน
4 ผศ.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ ผศ. การจัดการขยะ, ปฏิกูล สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปฏิบัติราชการ
5 อ.นัฐชานนท์ เขาราธ อ. อาชีวะอนามัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปฏิบัติราชการ
6 ผศ.นิคม ถนอมเสียง ผศ. สาขาวิชาชีวสถิติ สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ ปฏิบัติราชการ
7 ผศ.เจตต์นภิศ ระยับกุล ผศ. ชีวสถิติ สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ ปฏิบัติราชการ
8 นายชัชวาล กีรติวรสกุล ผศ. อนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปฏิบัติงาน
9 รศ.เชษฐา งามจรัส รศ. Systematic review, Meta analysis สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ ปฏิบัติราชการ
10 ผศ.พจน์ ภาคภูมิ ผศ. อาชีวะอนามัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปฏิบัติราชการ
11 ผศ.ชนัญญา จิระพรกุล ผศ. วิทยาการระบาด สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ ปฏิบัติราชการ
12 นางอุไรวรรณ อินทร์ม่วง รศ. อนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปฏิบัติงาน
13 รศ.วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ รศ. อนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปฏิบัติราชการ
14 นางสาวดาริวรรณ เศรษฐีธรรม รศ. อนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปฏิบัติงาน
15 รศ.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม รศ. Systematic review, Meta analysis สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ ปฏิบัติราชการ
16 รศ.ศิริพร คำสะอาด รศ. ด้านชีวสถิติ สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ ปฏิบัติราชการ
17 รศ.พรพรรณ สกุลคู รศ. การประเมินความเสี่ยง สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปฏิบัติราชการ
18 นายประจักร บัวผัน รศ. การบริหารสาธารณสุข สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ ปฏิบัติงาน
19 ผศ.ณิตชาธร ภาโนมัย ผศ. Community Nutrition สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ ปฏิบัติราชการ
20 รศ.เกศินี สราญฤทธิชัย รศ. การส่งเสริมสุขภาพ สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ ปฏิบัติราชการ
21 อ.พรพิมล ชูพานิช อ. โภชนศาสตร์ชุมชน สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ ปฏิบัติราชการ
22 ผศ.พฤกษ์ ตัญตรัยรัตน์ ผศ. อนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปฏิบัติราชการ
23 อ.วรวรรณ ภูชาดา อ. อนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปฏิบัติราชการ
24 อ.ประภัสรา ศิริกาญจน์ อ. วิทยาการระบาดและชีวสถิติ สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ ปฏิบัติราชการ
25 อ.ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย อ. วิทยาการระบาดและชีวสถิติ สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ ปฏิบัติราชการ
26 ผศ.ยุพรัตน์ หลิมมงคล ผศ. อนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปฏิบัติราชการ
27 ผศ.สุรชัย พิมหา ผศ. การบริหารสาธารณสุข สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ ปฏิบัติราชการ
28 อ.กชกร อึ่งชื่น อ. อนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปฏิบัติราชการ
29 อ.ชัชชาย แจ่มใส อ. อนามัยสิ่งแวดล้อม ระบบบำบัดน้ำเสีย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปฏิบัติราชการ
30 ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล ผศ. วิทยาการระบาดและชีวสถิติ สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ ปฏิบัติราชการ
31 ผศ.สุพจน์ คำสะอาด ผศ. สถิติและระเบียบวิธีวิจัยด้านโรคมะเร็ง (Cancer research) สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ ปฏิบัติราชการ
32 ผศ.รัฐพล ไกรกลาง ผศ. Molecular biology สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ ปฏิบัติราชการ
33 นางศุภานัน พรมขอนยาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณบดี งานวิชาการ ปฏิบัติราชการ
34 นางสาวรุจิรา ดวงสงค์ ผศ. การส่งเสริมสุขภาพ ปฏิบัติงาน
35 นางสาวธิรดา บุญทองแพง นักวิชาการศึกษา การจัดการศึกษา งานวิชาการ ปฏิบัติราชการ
36 นางสาวสุจิตรา พลเชียงสา นักวิชาการพัสดุ พัสดุ งานบริหารทั่วไป ปฏิบัติราชการ
37 นางสาวอรุณรัตน์ ศิลารัตน์ นักวิชาการศึกษา การจัดการศึกษา งานวิชาการ ปฏิบัติราชการ
38 นางสาวโสภิตา คลังพระศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ธุรการ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปฏิบัติราชการ
39 รศ.วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล รศ. อาชีวอนามัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปฏิบัติงาน
40 นายวรุตม์ ทองจันทร์ พนักงานขับรถยนต์ การดูแลยานพาหนะ ขับรถ งานบริหารทั่วไป ปฏิบัติราชการ
41 นายวีรภัทร โพธิ์นิล พนักงานขับรถยนต์ การดูแลยานพาหนะ ขับรถ งานบริหารทั่วไป ปฏิบัติราชการ
42 นายอรุณ บัวคำภา คนสวน คณบดี งานบริหารทั่วไป ปฏิบัติราชการ
43 ศ.Frank-Peter Schelp ศ. Health Sciences, Tropical Medicine Social Medicine, Nutritional Sciences สำนักงานคณบดี ปฏิบัติงาน
44 ผศ.นาฎนภา หีบแก้ว ปัดชาสุวรรณ์ ผศ. ความรอบรู้ด้านสุขภาพ, การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ ปฏิบัติราชการ
45 ผศ.กวินทร์ ถิ่นคำรพ ผศ. ชีวสถิติ, Data science, GIS สำนักงานคณบดี ปฏิบัติราชการ
46 อ.กิตติพงษ์ สอนล้อม อ. ชีวสถิติ, Data science, GIS, การบริหารสาธารณสุข สำนักงานคณบดี ปฏิบัติราชการ
47 ศ.Masayuki Hayashi ศ. วิทยาการระบาด สำนักงานคณบดี ปฏิบัติงาน
48 ผศ.นงลักษณ์ พะไกยะ ผศ. การบริหารสาธารณสุข สำนักงานคณบดี ปฏิบัติงาน
49 รศ.สุนิสา ชายเกลี้ยง รศ. Occupational Health, Ergonomics, Health risk assessment สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปฏิบัติราชการ
50 รศ.พงษ์เดช สารการ รศ. ชีวสถิติ,สถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาว สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ ปฏิบัติราชการ
51 ผศ.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ ผศ. อนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปฏิบัติราชการ
52 ผศ.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ ผศ. อนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี ปฏิบัติงาน
53 ผศ.กาญนิถา ครองธรรมชาติ ผศ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปฏิบัติราชการ
54 รศ.เลิศชัย เจริญธัญรักษ์ รศ. สาขาวิชาวิทยาการระบาดสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย มลพิษสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ ปฏิบัติงาน
55 ศ.วงศา เล้าหศิริวงศ์ ศ. การบริหารสาธารณสุข, Research methology, Data science, GIS, Health literacy สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ ปฏิบัติราชการ
56 รศ.บัณฑิต ถิ่นคำรพ รศ. สาขาวิชาชีวสถิติ, AI,Data science, GIS, สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ ปฏิบัติราชการ
57 ผศ.Mr. Roshan Kumar Mahato ผศ. สาธารณสุขศาสตร์ สำนักงานคณบดี ปฏิบัติราชการ
58 รศ.วิภารัตน์ โพธิ์ขี รศ. การจัดการความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ลาศึกษาต่อ
59 นายสิรภพ ฝอยทอง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ธุรการ งานบริหารทั่วไป ปฏิบัติราชการ
60 นายกำไร สิมเสน พนักงานพิมพ์ ธุรการ สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ ปฏิบัติราชการ
61 นายไพทูลย์ น้อยวังหิน พนักงานพิมพ์ ธุรการ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปฏิบัติราชการ
62 นายกฤษกร ดีสุรกุล ช่างซ่อมบำรุง โสตทัศนูปกรณ์ งานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติราชการ
63 นางสาวปราณี อิ่มนาง นักจัดการงานทั่วไป การบริหารบุคคล งานบริหารทั่วไป ปฏิบัติราชการ
64 นายเมธี สิมเสน พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป ธุรการ งานบริหารทั่วไป ปฏิบัติราชการ
65 นางสาวจิดาภา พลางวัน ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ บริหารจัดการ สำนักงานคณบดี ปฏิบัติราชการ
66 นางสาวจิราพร บุญจวง นักวิชาการเงินและบัญชี การเงิน งานบริหารทั่วไป ปฏิบัติราชการ
67 นายเทพภมร คำสอง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา บริหารจัดการ งานบริหารทั่วไป ปฏิบัติราชการ
68 นายนิยม เกิดบ้านเป้า พนักงานช่าง อาคารสถานที่ งานบริหารทั่วไป ปฏิบัติราชการ
69 นายประมาณ บุตรภูมิ พนักงานช่างเทคนิค อาคารสถานที่ งานบริหารทั่วไป ปฏิบัติราชการ
70 นายปิยะ หร่อยดา พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป ธุรกิการ งานบริหารทั่วไป ปฏิบัติราชการ
71 นายเกียรติศักดิ์ เกวใจ นักวิชาการศึกษา การจัดการศึกษา งานวิชาการ ปฏิบัติราชการ
72 นางประธูป นาสมสร้อย พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป ธุรการ งานบริหารทั่วไป ปฏิบัติราชการ
73 นางกรุณา โสฬสจินดา นักจัดการงานทั่วไป สนับสุนการวิจัยและบริการวิชาการ งานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติราชการ
74 นางพรพิมล คะโยธา นักวิชาการศึกษา พัฒนานักศึกษา งานวิชาการ ปฏิบัติราชการ
75 นางนุชจรี นะรินยา นักวิชาการวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ งานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติราชการ
76 นายศรศักดิ์ อุระ พนักงานช่างเทคนิค การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์,Internet,โปรแกรมพื้นฐานต่าง ๆ งานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติราชการ
77 นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร พนักงานโสตทัศนศึกษา การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์,Internet,โปรแกรมพื้นฐานต่าง ๆ งานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติราชการ
78 นางเพลินจิต ทุมมานอก นักจัดการงานทั่วไป พัสดุ งานบริหารทั่วไป ปฏิบัติราชการ
79 นางสาวชัญญา แสงสุริยา นักวิชาการแผนและสารสนเทศ วิเคราะห์นโยบายและแผน งานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติราชการ
80 นางณิชาภา ตาริชกุล นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ธุรการ สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ ปฏิบัติราชการ
81 นางอรวรรณ ดีสุรกุล นักวิชาการศึกษา จัดการการศึกษา งานวิชาการ ปฏิบัติราชการ
82 นางสาวผุสดี ไกยวงษ์ นักวิเทศสัมพันธ์ วิเทศน์ศึกษา งานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติราชการ
83 นางสาววีรินทณ์ ขันธะติวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชี การเงิน งานบริหารทั่วไป ปฏิบัติราชการ
84 นางสาวขนิษฐกุล คูณเมือง นักวิชาการวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ งานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติราชการ
85 นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์ นักจัดการงานทั่วไป เลขานุการ งานบริหารทั่วไป ปฏิบัติราชการ
86 อ.นพรัตน์ เสนาฮาด อ. การบริหารสาธารณสุข สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ ปฏิบัติราชการ
87 อ.นครินทร์ ประสิทธิ์ อ. การบริหารสาธารณสุข สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ ปฏิบัติราชการ
88 ผศ.นงลักษณ์ พะไกยะ ผศ. การบริหารสาธารณสุข สำนักงานคณบดี ปฏิบัติราชการ
89 อ.ชุติกาญจน์ ศักดิ์พิศุทธิกุล อ. Nutrition Health and Disease (Specific CHD), Food Product Development, Sensory Evaluation of Food สำนักงานคณบดี ปฏิบัติราชการ
90 อ.ปกกมล เหล่ารักษาวงษ์ อ. อาชีวะอนามัย, การพัฒนามาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณบดี ปฏิบัติราชการ
91 นายนิธิ มีโชคสกุลชัย นักทรัพยากรบุคคล การจัดการทรัพยากรบุคคล งานบริหารทั่วไป ปฏิบัติราชการ
92 นายพรศักดิ์ กุลมินทร์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ งานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติราชการ
93 นางสาววิภาพร อินทปัญญา นักทรัพยากรบุคคล การจัดการทรัพยากรบุคคล งานบริหารทั่วไป ปฏิบัติราชการ
94 นางสาวนัทฑริการ์ บุญมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ธุรการ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปฏิบัติราชการ
95 นางสาวรจนา หมวดศรี นักทรัพยากรบุคคล การจัดการทรัพยากรบุคคล งานบริหารทั่วไป ปฏิบัติราชการ
96 นายสุรเชษฐ์ หล้าโพนทัน พนักงานขับรถยนต์ การดูแลยานพาหนะ ขับรถ งานบริหารทั่วไป ปฏิบัติราชการ