บุคลากร

96

ทั้งหมด

รายละเอียด

2

ข้าราชการ

รายละเอียด

75

พนักงานมหาวิทยาลัย

รายละเอียด

3

ลูกจ้างประจำ

รายละเอียด

13

ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

รายละเอียด

3

ลูกจ้างชาวต่างชาติ

รายละเอียด

สัดส่วนบุคลากร

รายละเอียด

ชื่อ สกุล ตำแหน่ง จำนวนปีที่ครองตำแหน่ง ระดับ
1 ศ.Frank-Peter Schelp ศ.
2 ศ.Masayuki Hayashi ศ. ปริญญาเอก
3 ศ.วงศา เล้าหศิริวงศ์ ศ. 6 ปริญญาเอก
4 รศ.บัณฑิต ถิ่นคำรพ รศ. 23 ปริญญาเอก
5 รศ.เลิศชัย เจริญธัญรักษ์ รศ. ปริญญาเอก
6 รศ.วิภารัตน์ โพธิ์ขี รศ. 7 ปริญญาโท
7 รศ.สุนิสา ชายเกลี้ยง รศ. 9 ปริญญาเอก
8 รศ.พงษ์เดช สารการ รศ. 8 ปริญญาเอก
9 รศ.วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล รศ. ปริญญาโท
10 นางสาวปาริชา นิพพานนทน์ รศ.
11 นางกาญจนา นาถะพินธุ รศ.
12 นายพิษณุ อุตตมะเวทิน รศ.
13 รศ.เชษฐา งามจรัส รศ. 3 ปริญญาเอก
14 นางอุไรวรรณ อินทร์ม่วง รศ.
15 รศ.วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ รศ. 23 ปริญญาเอก
16 นางสาวดาริวรรณ เศรษฐีธรรม รศ.
17 รศ.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม รศ. 6 ปริญญาเอก
18 รศ.ศิริพร คำสะอาด รศ. 6 ปริญญาเอก
19 รศ.พรพรรณ สกุลคู รศ. 6 ปริญญาเอก
20 นายประจักร บัวผัน รศ.
21 รศ.เกศินี สราญฤทธิชัย รศ. 4 ปริญญาเอก
22 นางสาวรุจิรา ดวงสงค์ ผศ.
23 ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล ผศ. 9 ปริญญาโท
24 ผศ.สุพจน์ คำสะอาด ผศ. 6 ปริญญาเอก
25 ผศ.รัฐพล ไกรกลาง ผศ. 4 ปริญญาเอก
26 ผศ.พฤกษ์ ตัญตรัยรัตน์ ผศ. 4 ปริญญาเอก
27 ผศ.ยุพรัตน์ หลิมมงคล ผศ. 4 ปริญญาเอก
28 ผศ.สุรชัย พิมหา ผศ. 3 ปริญญาเอก
29 ผศ.ณิตชาธร ภาโนมัย ผศ. 22 ปริญญาเอก
30 ผศ.พจน์ ภาคภูมิ ผศ. 5 ปริญญาโท
31 ผศ.ชนัญญา จิระพรกุล ผศ. 7 ปริญญาเอก
32 ผศ.นิคม ถนอมเสียง ผศ. 25 ปริญญาโท
33 ผศ.เจตต์นภิศ ระยับกุล ผศ. 11 ปริญญาโท
34 นายชัชวาล กีรติวรสกุล ผศ.
35 ผศ.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ ผศ. 4 ปริญญาเอก
36 ผศ.นาฎนภา หีบแก้ว ปัดชาสุวรรณ์ ผศ. 4 ปริญญาเอก
37 ผศ.กวินทร์ ถิ่นคำรพ ผศ. 4 ปริญญาเอก
38 ผศ.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ ผศ. 7 ปริญญาเอก
39 ผศ.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ ผศ. ปริญญาเอก
40 ผศ.กาญนิถา ครองธรรมชาติ ผศ. 21 ปริญญาเอก
41 ผศ.นงลักษณ์ พะไกยะ ผศ. ปริญญาเอก
42 ผศ.Mr. Roshan Kumar Mahato ผศ. ปริญญาเอก
43 ผศ.นงลักษณ์ พะไกยะ ผศ. 5 ปริญญาเอก
44 อ.ชุติกาญจน์ ศักดิ์พิศุทธิกุล อ. 15 ปริญญาเอก
45 อ.ปกกมล เหล่ารักษาวงษ์ อ. 3 ปริญญาเอก
46 อ.นพรัตน์ เสนาฮาด อ. 3 ปริญญาเอก
47 อ.นครินทร์ ประสิทธิ์ อ. 3 ปริญญาเอก
48 อ.กิตติพงษ์ สอนล้อม อ. 4 ปริญญาเอก
49 อ.นัฐชานนท์ เขาราธ อ. 20 ปริญญาโท
50 อ.กชกร อึ่งชื่น อ. 5 ปริญญาโท
51 อ.ชัชชาย แจ่มใส อ. 39 ปริญญาเอก
52 อ.วรวรรณ ภูชาดา อ. 6 ปริญญาโท
53 อ.ประภัสรา ศิริกาญจน์ อ. 5 ปริญญาเอก
54 อ.ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย อ. 7 ปริญญาโท
55 อ.พรพิมล ชูพานิช อ. 9 ปริญญาเอก
56 นางศุภานัน พรมขอนยาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี
57 นางสาวโสภิตา คลังพระศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี
58 นางสาวนัทฑริการ์ บุญมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี
59 นายกฤษกร ดีสุรกุล ช่างซ่อมบำรุง ปริญญาตรี
60 นางสาวปราณี อิ่มนาง นักจัดการงานทั่วไป ปริญญาตรี
61 นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์ นักจัดการงานทั่วไป ปริญญาตรี
62 นางกรุณา โสฬสจินดา นักจัดการงานทั่วไป ปริญญาตรี
63 นางเพลินจิต ทุมมานอก นักจัดการงานทั่วไป ปริญญาโท
64 นายนิธิ มีโชคสกุลชัย นักทรัพยากรบุคคล ปริญญาตรี
65 นางสาวรจนา หมวดศรี นักทรัพยากรบุคคล ปริญญาตรี
66 นางสาววิภาพร อินทปัญญา นักทรัพยากรบุคคล ปริญญาตรี
67 นายพรศักดิ์ กุลมินทร์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี
68 นางสาววีรินทณ์ ขันธะติวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชี ปริญญาตรี
69 นางสาวจิราพร บุญจวง นักวิชาการเงินและบัญชี ปริญญาตรี
70 นางสาวชัญญา แสงสุริยา นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ปริญญาตรี
71 นางณิชาภา ตาริชกุล นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ปริญญาตรี
72 นางสาวสุจิตรา พลเชียงสา นักวิชาการพัสดุ ปริญญาตรี
73 นางนุชจรี นะรินยา นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี
74 นางสาวขนิษฐกุล คูณเมือง นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี
75 นางพรพิมล คะโยธา นักวิชาการศึกษา ปริญญาโท
76 นางอรวรรณ ดีสุรกุล นักวิชาการศึกษา
77 นางสาวอรุณรัตน์ ศิลารัตน์ นักวิชาการศึกษา ปริญญาตรี
78 นายเกียรติศักดิ์ เกวใจ นักวิชาการศึกษา ปริญญาตรี
79 นางสาวธิรดา บุญทองแพง นักวิชาการศึกษา ปริญญาตรี
80 นายเทพภมร คำสอง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปริญญาโท
81 นางสาวผุสดี ไกยวงษ์ นักวิเทศสัมพันธ์ ปริญญาตรี
82 นายสิรภพ ฝอยทอง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปริญญาตรี
83 นางสาวจิดาภา พลางวัน ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ ปริญญาโท
84 นายสุรเชษฐ์ หล้าโพนทัน พนักงานขับรถยนต์
85 นายวรุตม์ ทองจันทร์ พนักงานขับรถยนต์
86 นายวีรภัทร โพธิ์นิล พนักงานขับรถยนต์
87 นายนิยม เกิดบ้านเป้า พนักงานช่าง
88 นายประมาณ บุตรภูมิ พนักงานช่างเทคนิค
89 นายศรศักดิ์ อุระ พนักงานช่างเทคนิค ปริญญาตรี
90 นายปิยะ หร่อยดา พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป
91 นางประธูป นาสมสร้อย พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป ปริญญาตรี
92 นายเมธี สิมเสน พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป
93 นายกำไร สิมเสน พนักงานพิมพ์ ปริญญาตรี
94 นายไพทูลย์ น้อยวังหิน พนักงานพิมพ์ ปริญญาตรี
95 นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร พนักงานโสตทัศนศึกษา
96 นายอรุณ บัวคำภา คนสวน