ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

สัดส่วนตำแหน่งวิชาการ

47

รวมทั้งหมด

42

รวมทั้งหมด

รายละเอียด

ชื่อ สกุล ตำแหน่ง ระดับ ความเชี่ยวชาญ วันที่เกษียณ จำนวนปีที่ครองตำแหน่ง
1 ศ.Frank-Peter Schelp ศ. Health Sciences, Tropical Medicine Social Medicine, Nutritional Sciences 1 ตค. 2550
2 ศ.Masayuki Hayashi ศ. ปริญญาเอก วิทยาการระบาด 1 ตค. 2553
3 ศ.วงศา เล้าหศิริวงศ์ ศ. ปริญญาเอก การบริหารสาธารณสุข, Research methology, Data science, GIS, Health literacy 1 ตค. 2565 6
4 รศ.บัณฑิต ถิ่นคำรพ รศ. ปริญญาเอก สาขาวิชาชีวสถิติ, AI,Data science, GIS, 1 ตค. 2565 23
5 รศ.วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล รศ. ปริญญาโท อาชีวอนามัย 1 ตค. 2564
6 รศ.เลิศชัย เจริญธัญรักษ์ รศ. ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการระบาดสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย มลพิษสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขศาสตร์ 1 ตค. 2564
7 รศ.วิภารัตน์ โพธิ์ขี รศ. ปริญญาโท การจัดการความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 1 ตค. 2581 7
8 รศ.สุนิสา ชายเกลี้ยง รศ. ปริญญาเอก Occupational Health, Ergonomics, Health risk assessment 1 ตค. 2576 9
9 รศ.พงษ์เดช สารการ รศ. ปริญญาเอก ชีวสถิติ,สถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาว 1 ตค. 2572 8
10 รศ.วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ รศ. ปริญญาเอก อนามัยสิ่งแวดล้อม 1 ตค. 2568 23
11 รศ.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม รศ. ปริญญาเอก Systematic review, Meta analysis 1 ตค. 2577 6
12 รศ.ศิริพร คำสะอาด รศ. ปริญญาเอก ด้านชีวสถิติ 1 ตค. 2578 6
13 รศ.พรพรรณ สกุลคู รศ. ปริญญาเอก การประเมินความเสี่ยง 1 ตค. 2581 6
14 รศ.เชษฐา งามจรัส รศ. ปริญญาเอก Systematic review, Meta analysis 1 ตค. 2579 3
15 รศ.เกศินี สราญฤทธิชัย รศ. ปริญญาเอก การส่งเสริมสุขภาพ 1 ตค. 2565 4
16 ผศ.พจน์ ภาคภูมิ ผศ. ปริญญาโท อาชีวะอนามัย 1 ตค. 2567 5
17 ผศ.ชนัญญา จิระพรกุล ผศ. ปริญญาเอก วิทยาการระบาด 1 ตค. 2578 7
18 ผศ.พฤกษ์ ตัญตรัยรัตน์ ผศ. ปริญญาเอก อนามัยสิ่งแวดล้อม 1 ตค. 2581 4
19 ผศ.ณิตชาธร ภาโนมัย ผศ. ปริญญาเอก Community Nutrition 1 ตค. 2569 22
20 ผศ.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ ผศ. ปริญญาเอก การจัดการขยะ, ปฏิกูล 1 ตค. 2579 4
21 ผศ.นิคม ถนอมเสียง ผศ. ปริญญาโท สาขาวิชาชีวสถิติ 1 ตค. 2565 25
22 ผศ.เจตต์นภิศ ระยับกุล ผศ. ปริญญาโท ชีวสถิติ 1 ตค. 2575 11
23 ผศ.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ ผศ. ปริญญาเอก อนามัยสิ่งแวดล้อม 1 ตค. 2584 7
24 ผศ.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ ผศ. ปริญญาเอก อนามัยสิ่งแวดล้อม 1 ตค. 2564
25 ผศ.กาญนิถา ครองธรรมชาติ ผศ. ปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 1 ตค. 2567 21
26 ผศ.นงลักษณ์ พะไกยะ ผศ. ปริญญาเอก การบริหารสาธารณสุข 1 ตค. 2565
27 ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล ผศ. ปริญญาโท วิทยาการระบาดและชีวสถิติ 1 ตค. 2580 9
28 ผศ.สุพจน์ คำสะอาด ผศ. ปริญญาเอก สถิติและระเบียบวิธีวิจัยด้านโรคมะเร็ง (Cancer research) 1 ตค. 2570 6
29 ผศ.รัฐพล ไกรกลาง ผศ. ปริญญาเอก Molecular biology 1 ตค. 2582 4
30 ผศ.นาฎนภา หีบแก้ว ปัดชาสุวรรณ์ ผศ. ปริญญาเอก ความรอบรู้ด้านสุขภาพ, การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 1 ตค. 2591 4
31 ผศ.กวินทร์ ถิ่นคำรพ ผศ. ปริญญาเอก ชีวสถิติ, Data science, GIS 1 ตค. 2580 4
32 ผศ.ยุพรัตน์ หลิมมงคล ผศ. ปริญญาเอก อนามัยสิ่งแวดล้อม 1 ตค. 2593 5
33 ผศ.สุรชัย พิมหา ผศ. ปริญญาเอก การบริหารสาธารณสุข 1 ตค. 2594 4
34 ผศ.นงลักษณ์ พะไกยะ ผศ. ปริญญาเอก การบริหารสาธารณสุข 1 ตค. 2565 5
35 ผศ.Mr. Roshan Kumar Mahato ผศ. ปริญญาเอก สาธารณสุขศาสตร์
36 อ.ชุติกาญจน์ ศักดิ์พิศุทธิกุล อ. ปริญญาเอก Nutrition Health and Disease (Specific CHD), Food Product Development, Sensory Evaluation of Food 1 ตค. 2581 15
37 อ.ปกกมล เหล่ารักษาวงษ์ อ. ปริญญาเอก อาชีวะอนามัย, การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 1 ตค. 2590 3
38 อ.นพรัตน์ เสนาฮาด อ. ปริญญาเอก การบริหารสาธารณสุข 1 ตค. 2596 3
39 อ.นครินทร์ ประสิทธิ์ อ. ปริญญาเอก การบริหารสาธารณสุข 1 ตค. 2594 3
40 อ.กชกร อึ่งชื่น อ. ปริญญาโท อนามัยสิ่งแวดล้อม 1 ตค. 2597 5
41 อ.ชัชชาย แจ่มใส อ. ปริญญาเอก อนามัยสิ่งแวดล้อม ระบบบำบัดน้ำเสีย 1 ตค. 2565 39
42 อ.กิตติพงษ์ สอนล้อม อ. ปริญญาเอก ชีวสถิติ, Data science, GIS, การบริหารสาธารณสุข 1 ตค. 2588 4
43 อ.นัฐชานนท์ เขาราธ อ. ปริญญาโท อาชีวะอนามัย 1 ตค. 2585 20
44 อ.วรวรรณ ภูชาดา อ. ปริญญาโท อนามัยสิ่งแวดล้อม 1 ตค. 2594 6
45 อ.ประภัสรา ศิริกาญจน์ อ. ปริญญาเอก วิทยาการระบาดและชีวสถิติ 1 ตค. 2594 5
46 อ.ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย อ. ปริญญาโท วิทยาการระบาดและชีวสถิติ 1 ตค. 2592 7
47 อ.พรพิมล ชูพานิช อ. ปริญญาเอก โภชนศาสตร์ชุมชน 1 ตค. 2583 9