รายละเอียด

ชื่อ สกุล ตำแหน่ง ความเชี่ยวชาญ สังกัด สถานะ
1 อ.ชัชชาย แจ่มใส อ. อนามัยสิ่งแวดล้อม ระบบบำบัดน้ำเสีย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปฏิบัติราชการ
2 นายสิรภพ ฝอยทอง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ธุรการ งานบริหารทั่วไป ปฏิบัติราชการ