รายละเอียด

ชื่อ สกุล ตำแหน่ง ความเชี่ยวชาญ สังกัด สถานะ
1 นางสาวปาริชา นิพพานนทน์ รศ. การส่งเสริมสุขภาพ สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ ปฏิบัติงาน
2 นางศุภานัน พรมขอนยาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณบดี งานวิชาการ ปฏิบัติราชการ
3 นางสาวรุจิรา ดวงสงค์ ผศ. การส่งเสริมสุขภาพ ปฏิบัติงาน
4 นางสาวอรุณรัตน์ ศิลารัตน์ นักวิชาการศึกษา การจัดการศึกษา งานวิชาการ ปฏิบัติราชการ
5 นางสาวโสภิตา คลังพระศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ธุรการ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปฏิบัติราชการ
6 รศ.วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล รศ. อาชีวอนามัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปฏิบัติงาน
7 นายวรุตม์ ทองจันทร์ พนักงานขับรถยนต์ การดูแลยานพาหนะ ขับรถ งานบริหารทั่วไป ปฏิบัติราชการ
8 นายวีรภัทร โพธิ์นิล พนักงานขับรถยนต์ การดูแลยานพาหนะ ขับรถ งานบริหารทั่วไป ปฏิบัติราชการ
9 นายอรุณ บัวคำภา คนสวน คณบดี งานบริหารทั่วไป ปฏิบัติราชการ
10 ผศ.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ ผศ. อนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี ปฏิบัติงาน
11 รศ.เลิศชัย เจริญธัญรักษ์ รศ. สาขาวิชาวิทยาการระบาดสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย มลพิษสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ ปฏิบัติงาน
12 นางสาวนัทฑริการ์ บุญมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ธุรการ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปฏิบัติราชการ
13 นายสุรเชษฐ์ หล้าโพนทัน พนักงานขับรถยนต์ การดูแลยานพาหนะ ขับรถ งานบริหารทั่วไป ปฏิบัติราชการ