รายละเอียด

ชื่อ สกุล ตำแหน่ง ความเชี่ยวชาญ สังกัด สถานะ
1 ศ.Frank-Peter Schelp ศ. Health Sciences, Tropical Medicine Social Medicine, Nutritional Sciences สำนักงานคณบดี ปฏิบัติงาน
2 ศ.Masayuki Hayashi ศ. วิทยาการระบาด สำนักงานคณบดี ปฏิบัติงาน
3 ผศ.Mr. Roshan Kumar Mahato ผศ. สาธารณสุขศาสตร์ สำนักงานคณบดี ปฏิบัติราชการ