รายละเอียด

ชื่อ สกุล ตำแหน่ง ความเชี่ยวชาญ สังกัด สถานะ
1 นายกำไร สิมเสน พนักงานพิมพ์ ธุรการ สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ ปฏิบัติราชการ
2 นายไพทูลย์ น้อยวังหิน พนักงานพิมพ์ ธุรการ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปฏิบัติราชการ
3 นายกฤษกร ดีสุรกุล ช่างซ่อมบำรุง โสตทัศนูปกรณ์ งานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติราชการ