ศูนย์วิชาการพัฒนาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Health Impact Assessment Academic Center of the Northeast

เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์


สช. ขอเชิญร่วมลงทะเบียน เข้าร่วมงาน15 ปี สุขภาพแห่งชาติ พลังภาคีสร้างสังคมสุขภาวะ” ในวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2565ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมการประชุมระดับชาติการประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Forum) ประจำปี 2565 ณ โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2565


กิจกรรม


27-09-2565

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ภายใต้โครงการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์วิชาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

24-08-2565

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จัดการประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Forum) ประจำปี 2565 “HIA สู่การสร้างสังคมสมานฉันท์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2565