ศูนย์วิชาการพัฒนาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Health Impact Assessment Academic Center of the Northeast

เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์


การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ประจำปี 2567 National Health Impact Assessment Forum 2024ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ พ.ศ. 2566 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเพื่อสุขภาวะแห่งอนาคตอย่างยั่งยืน : โอกาสและความท้าทาย
กิจกรรม


11-08-2566

'ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์' คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำทีมรองคณบดี คณาจารย์ บุคลากร ร่วมงานและจัดนิทรรศการ ในงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 “ภาคใต้แห่งความสุขเพื่อสุขภาวะแห่งอนาคต สุข สู่ สุขภาวะ”

13-07-2566

คณะสาธารณศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครื่องมือในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เหมาะสมกับการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ศูนย์วิชาการและพื้นที่ต้นแบบการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2566 ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

27-09-2565

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ภายใต้โครงการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์วิชาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

24-08-2565

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จัดการประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Forum) ประจำปี 2565 “HIA สู่การสร้างสังคมสมานฉันท์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2565

วารสารวิจัยและพัฒนาที่เกียวข้อง


วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี