แบบประเมินโครงการ


Responsive image

หรือลิงค์ https://kku.world/9f56j

เอกสารประกอบการประชุม


เวทีเสวนา 1 "โอกาสและความท้าทาย: ทิศทางการขับเคลื่อน HIA ของหน่วยงาน ภาคียุทธศาสตร์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้หลักเกณฑ์ HIA ฉบับที่ ๓"

>> ดาวน์โหลดไฟล์ <<


เวทีเสวนา 2 "แลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพของภาคีเครือข่ายในระดับต่างๆ (Best Practice)"

>> ดาวน์โหลดไฟล์ 1 <<

>> ดาวน์โหลดไฟล์ 2 <<

>> ดาวน์โหลดไฟล์ 3 <<


เวทีเสวนา 3 "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนา Research mapping เพื่อพัฒนาประเด็นวิจัยการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ"

>> ดาวน์โหลดไฟล์ 1 <<

>> ดาวน์โหลดไฟล์ 2 <<

>> ดาวน์โหลดไฟล์ 3 <<

>> ดาวน์โหลดไฟล์ 4 <<

>> ดาวน์โหลดไฟล์ 5 <<

>> ดาวน์โหลดไฟล์ 6 <<